2018 metų pakartotinas narių susirinkimas

Sodininkų bendrijos „Dvarčionys“ 2017 metų pajamų – išlaidų

S Ą M A T O S vykdymas

 

Paskirtis

Viso lėšų EUR

planuota

Įvykdyta iki 2017-0-12-31

Likutis 2017 sausio 1 d.

9854,55 EUR: 8416,53 – banke 1438,02 - kasoje

 

PAJAMOS:

1. nario mokestis 0,08 EUR už 1 kv. m.;

2. už 2016/2017 m. lapkričio-kovo mėn. sąnaudas vandens gavimui;

3. už atliekų išvežimą 2016 m. sausio - gruodžio mėn.

4. Kiti (2 proc., stojamasis mokestis, ir t.t.)

 

 

5. Už bokšto nuomą

 

6. Kelių remontui

 

 

8000

 

 

 

 

 

 

 

17721,25

430

3500

 

1000

1900

27000

13927,82

Suma:

41830

31649,07

(į banką)

IŠLAIDOS:

 

 

1. Nario mokestis susivienijimui „Sodininkų bendrijų asociacijai“

89

88,44

2. Elektra

2600

2988,94

3. Socialiniai mokesčiai „Sodrai“, kiti mokesčiai

1000

1357,13 (994,15 Sodrai, 351,78 VMI, 61,2 bankui)

4. Atlyginimas bendrijos buhalterei

1700

1736,75

5. Atlyginimas santechnikui

720

720

6. Tarnybinės transporto ir ryšių išlaidos valdybos pirmininkui

(vidutiniškai iki 145 EUR mėn.)

1740

360,17

7. Atliekų išvežimas

5000

5614,47

8. Juodvarnių Sodų 13-osios g. atitvaro įrengimas

0

0

9. Juodvarnių Sodų 13-osios g. kapitaliniam remontui

5000

5851,56

10.  Valdybos nuožiūra (įsigijimai, kelių priežiūra ir kt.)

4000

1943,17

(iš jų 1293,67 gręžinio remontui, 300 laidojimo pašalpa)

Suma:

21849

Sodininkų bendrijos „Dvarčionys“ 2018 metų pajamų – išlaidų

sąmatos projektas

Paskirtis

Viso lėšų EUR

 

Likutis 2018 sausio 1 d.

20942,6 EUR: 20304,93 – banke  637,67 – kasoje

PAJAMOS:

 

 

1.  nario / kitų asmenų mokamas mokestis 0,08 EUR už 1 kv. m. nuosavybės teise valdomos žemės plotą;

5500

 

2. už 2017/2018 m. lapkričio-kovo mėn. sąnaudas vandens gavimui;

300

 

3. Kiti (2 proc., stojamasis mokestis, ir t.t.)

1900

 

Suma:

7430

 

IŠLAIDOS:

 

1. Nario mokestis susivienijimui „Sodininkų bendrijų asociacijai“

89

 

2. Elektra

3500

 

3. Mokesčiai „Sodrai“, VMI, bankui

1500

 

4. Atlyginimas bendrijos buhalterei

1800

 

5. Atlyginimas santechnikui

320

 

6. Tarnybinės transporto ir ryšių išlaidos valdybos pirmininkui

(vidutiniškai iki 145 EUR mėn.)

1740

 

7. Teisinė pagalba, skolų išieškojimas, atstovavimas bendrijai

4000

 

8. Gyventojų asociacijai „Dvarčioniškiai“ Pupojų g. remontui)

8500

 

9. Valdybos nuožiūra (įsigijimai, kelių priežiūra

2000

 

Suma:

23449

 

2018 m. balandžio 21 d.

pakartotino bendrijos narių susirinkimo

Protokolo priedas Nr. 4

SODININKŲ BENDRIJA „DVARČIONYS“

ĮSTATAI

(projektas)

I. Bendrosios  nuostatos

 

1.   Sodininkų bendrijos „DVARČIONYS" įstatai (toliau - įstatai) nustato sodininkų bendrijos
valdymą ir veiklą, reorganizaciją ir veiklos pabaigą, sodininkų bendrojo naudojamo turto valdymą, sodininkų bendrijos nario teises ir pareigas, sodo teritorijos ir sodų sklypų tvarkymo bei naudojimo reikalavimus, tiek, kiek jų nereglamentuoja norminiai teisės aktai.

 

2. Sodininkų bendrija „DVARČIONYS” (toliau - bendrija) yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjišką sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį.

3. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.

4. Savo veikloje bendrija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais, bei bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.

5. Bendrijos pavadinimas – sodininkų bendrija „DVARČIONYS".

6. Bendrijos teisinė forma – bendrija.

7. Bendrija įsteigta neribotam laikui.

8. Bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Bendrija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomą ir užsienio valiutos sąskaitas.

10. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.

11. Skelbimai apie esminius Bendrijos įvykius skelbiami vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir dienraštyje „Lietuvos žinios“, taip pat bendrijos skelbimų lentose, internetiniame bendrijos tinklapyje adresu: www.sbdvarcionys.lt ir / arba, jei reikalauja teisės aktai, kitais būdais ir / ar kitose informacijos priemonėse.

II. Bendrijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

12. Skatinti ir visapusiškai plėtoti mėgėjišką sodininkystę, puoselėti ir plėtoti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdį.

13. Atstovauti bendrijai vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose.

14. Tenkinti svarbiausius kultūrinius ir ūkinius bendrijos narių poreikis.

15. Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.

16. Puoselėti dvasines vertybes.

17. Dalyvauti įvairių programų konkursuose.

18. Bendrija, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius:

18.1. buria bendrijos narius bendrai veiklai;

18.2. prižiūri bendrijos bendrojo naudojimo teritoriją, bendrijos vandenvietę ir bendrijos vandens tiekimo tinklus;

18.3. organizuoja įvairius renginius;

18.4. bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis politinėmis organizacijomis ir Lietuvos valstybės institucijomis;

18.5. gina bendrijos narių teises.

III. Sodininkų bendrijos teisės ir pareigos

 

19. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja
įstatymams, bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.

 

20. Bendrijai draudžiama:

20.1. bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta bendrijos įstatuose, veiklai;

20.2. neatlygintinai perduoti bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį bendrijos nariui ar kitam asmeniui;

20.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;

20.4. skolintis pinigų iš savo nario, ar kito asmens mokant palūkanas;

20.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.

IV. Bendrijos organai

21. Bendrijos organai yra:

21.1. bendrijos narių susirinkimas;

21.2. bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas;

22. Bendrijos priežiūros organas - revizijos komisija.

23. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

V. Bendrijos narių susirinkimas

24. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:

24.1. keisti bendrijos įstatus, keisti bendrijos buveinę;

24.2. iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką, arba samdyti kitą asmenį bei tvirtinti pirmininko darbo reglamentą;

24.3. iš bendrijos narių rinkti kiekvienos bendrijos gatvės atstovą (us), kurie atstovautų, teiktų pasiūlymus, organizuotų apklausas  ir padėtų, patartų bendrijos pirmininkui;

24.4. iš bendrijos narių rinkti atsakingą asmenį raštvedybai, kuris tvarkytų visus bendrijos veiklos dokumentus, raštus;

24.4. nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus valdymo organui, taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su mėgėjiškų sodų teritorijos priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas

24.5. iš bendrijos narių rinkti revizijos komisiją bei jos pirmininką (revizorių) ir tvirtinti jos darbo reglamentą. Esant reikalui, rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

24.6.tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;

24.7. vertinti bendrijos valdymo organo veiklą, tvirtinti metinę bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos (revizoriaus) ar audito išvadas apie bendrijos finansinę veiklą;

24.8. spręsti bendrijos narių skatinimo, drausminimo ir šalinimo iš bendrijos klausimus;

24.9. nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;

24.10. nustatyti ir tvirtinti mėgėjiškų sodų teritorijos vidaus tvarkos ir bendrojo naudojimo turto priežiūros taisykles;

24.11. spręsti klausimus dėl bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;

24.12. priimti sprendimą dėl bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;

24.13. priimti sprendimą pertvarkyti bendriją;

24.14. priimti sprendimą likviduoti bendriją, atšaukti bendrijos likvidavimą, išskyrus Sodininkų Bendrijų Įstatyme numatytas išimtis;

24.15. rinkti ir atšaukti bendrijos likvidatorių, išskyrus Sodininkų Bendrijų Įstatyme numatytas išimtis.

Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

24. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

25. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai LR Sodininkų bendrijų įstatymas nustato kitaip.

26. Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams dėl klausimų, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.

27. Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu LR Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

VI. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka

28. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrijos pirmininkas, bei 1/10 bendrijos narių.

29. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas bendrijos pirmininko sprendimu.

30. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai pirmininkui pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos.

31. Jeigu bendrijos pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo 32 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas daugiau kaip 1/10 bendrijos narių, revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimu.

 

32. Eilinis bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 5
mėnesius po finansinių metų pabaigos.

 

33. Neeiliniai narių susirinkimai šaukiami bendrijos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/10 bendrijos narių iniciatyva.

34. Bendrijos pirmininkas ar nariai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą turi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos LR Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka pranešti bendrijos nariams apie narių susirinkimo sušaukimą ir nurodyti susirinkimo datą, vietą bei pateikti susirinkimo darbotvarkę.

35. Jei susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos pirmininką, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu - registruotu laišku arba pasirašytinai ar kita Sodininkų bendrijų įstatymu nustatyta tvarka.

36. Kiekvienas bendrijos narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.

37. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Narys, dalyvaujantis bendrijos narių susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, nesantis bendrijos nariu, taip pat turi pateikti ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti narių susirinkime. Narių registravimo sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi  būti nurodyti nariai, jau balsavę raštu. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdybos pirmininkui. Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

38. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne ankščiau nei po 14 dienų turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas.

39. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus bendrijos narių susirinkimo metu pasirašo visi susirinkime dalyvavę bendrijos nariai.

40. Protokolą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kartu gali pasirašyti ir bendrijos narių susirinkimo įgalioti asmenys.

41. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bendrijos susirinkimo dienos. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: bendrijos narių susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

VII. Bendrijos valdymo organas

42. Bendrijos vienasmenį valdymo organą- pirmininką (toliau – pirmininkas) iš bendrijos narių renka arba kitą asmenį pirmininku tvirtina narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui.

43. Bendrijos pirmininkas veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą pirmininko darbo reglamentą.

44. Valdybos pirmininku, tas pats  bendrijos narys, gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Arba 44. Valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

45. Bendrijos pirmininkas sprendimus priima savo potvarkiais.

 

46. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrijos narių susirinkimo bendrijos valdymo
organas privalo parengti bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti bendrijos veiklos per
ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykai bendrijoje einamaisiais
finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, bendrijos veiklos planai ir prognozės.
Bendrijos įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau reikalavimų bendrijos veiklos ataskaitai.

 

VIII. Bendrijos valdymo organo kompetencija ir atsakomybė

47. Bendrijos valdymo organas organizuoja bendrijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. Bendrijos valdymo organas veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius. Šiame punkte nurodytus sandorius bendrijos valdymo organas gali sudaryti, kai yra narių susirinkimo sprendimas dėl jų sudarymo. Bendrijos pirmininkas, įgyvendindamas priimtus sprendimus, turi teisę veikti Bendrijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

48. Bendrijos valdymo organas vykdo:

53.1. bendrijos veiklos organizavimą ir jos įstatų įgyvendinimą;

53.2. bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinio bei ilgalaikio plano įgyvendinimą taip pat metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą bendrijos narių susirinkimui;

48.3. bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygos, jų techninių ir juridinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

48.4. informacijos ir dokumentų pateikimą narių susirinkimui šio Įstatymo nustatytais atvejais ir narių prašymu;

48.5. bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui;

48.6. nurodytos informacijos viešą paskelbimą;

48.7. informacijos pateikimą bendrijos nariams;

48.8. vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais atlieka dokumentų derinimą, tvirtinimą, išdavimą sodo sklypų savininkams, kurie neturi jokių įsiskolinimų bendrijai;

48.9. tvirtina ne bendrijos narius, kurie sumokėjo susirinkimo patvirtintą stojamąjį mokestį, bendrijos nariais.

48.10. kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

49. Bendrijos valdymo organas nagrinėja bendrijos narių pareiškimus, prašymus ir skundus, per vieną mėnesį pateikia atsakymą.

50. Bendrijos valdymo organas turi užtikrinti, kad revizijos komisijai ar auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrijos dokumentai.

51. Bendrijos valdymo organo, nevykdančio arba netinkamai vykdančio pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai.

52. Bendrijos pirmininkas už nuostolius, patirtus dėl savo sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, bendrijai atsako asmeniškai. IX. Veiklos kontrolė

53. Bendrijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija. Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas renkami narių susirinkime 3 metų kadencijai. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai.

54. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas.

 

55. Revizijos komisijos nariu negali būti bendrijos valdymo organo sutuoktiniai ar
sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).

 

56. Bendrijos finansinę veiklą gali kontroliuoti bendrijos narių susirinkimo išrinkta audito įmonė.

61. Revizijos komisija:

61.1. tikrina bendrijos finansinę veiklą;

61.2. informuoja bendrijos narių susirinkimą, bendrijos valdymo organą apie bendrijos veiklos pažeidimus;

61.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;

 

61.4. privalo atlikti neeilinį finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4
bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti bendrijos narių susirinkimui.

 

X. Bendrijos ir jos narių teisės ir pareigos

62. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiškų sodų teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.

63. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį ir tampa bendrijos nariu. Priimti į Bendriją nariai registruojami sodininkų registravimo knygoje.

64. Bendrijos buveinėje turi būti narių registravimo knyga (gali būti elektroninėje laikmenoje), kurioje registruojami visi sodininkai. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas, sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo įsigijimo data, plotas ir adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data, išregistravimo iš sodininkų data. Su šia registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas bendrijos narys.

65. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, nariui parašius prašymą išstojimui iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš jos bei bendriją likvidavus. Bendrijos narys gali būti pašalinamas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ne Bendrijos nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas. Išstojusiems ar pašalintiems iš Bendrijos asmenims jų sumokėti nario mokesčiai, kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.

66. Bendrijos nariui gali būti išduodamas bendrijos visuotinio narių susirinkimo nustatytos formos bendrijos nario pažymėjimas.

67. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.

68. Tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos, susijusios su Bendrijos veikla, nustatomos vadovaujantis Bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo projektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.

69. Bendrijos pirmininko ar iniciatyvinės grupės organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose  privalo dalyvauti visi Bendrijos nariai ir nenariai. Jei Bendrijos narys negali dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą. Bendrijos pirmininkas privalo apskaityti dirbančių Bendrijos narių ir jo šeimos narių darbo sąnaudas ir šias sąnaudas užskaityti kaip įnašą Bendrijos narių susirinkimo patvirtinta tvarka.

XI. Bendrijos nario teisės ir pareigos

70. Bendrijos nario teises ir pareigas nustato Sodininkų Bendrijų Įstatymas ir kiti teisės aktai, taip pat šie bendrijos įstatai.

71. Bendrijos narys turi šias teises:

71.1. dalyvauti ir balsuoti bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas bendrijos valdymo organo nariu, revizijos komisijos nariu;

71.2. reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;

71.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir

individualiems objektams, ir reikalauti padarytus nuostolius atlyginti;

71.4. pateikęs bendrijos nario pažymėjimą, viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjiškos sodininkystės produkciją;

71.5. susipažinti su bendrijos dokumentais ir gauti visą bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;

71.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises;

71.7. kitas bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;

71.8. išstoti iš bendrijos;

71.9. narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiškų sodų teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų;

72. Bendrijos narys turi šias pareigas:

72.1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdymo organo sprendimus;

72.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarant žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;

72.3. tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis mėgėjiško sodo teritorijos  vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;

72.4. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas;

72.5. apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su mėgėjiškų sodų teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį, jeigu įstatymais nenustatyta kitaip;

72.6. Bendrijos pirmininko ar iniciatyvinės grupės organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka ir sąlygomis;

72.7. be bendrijos valdymo organo leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiškų sodų teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo objektų;

72.8. ūkinę komercinę veiklą sodo teritorijoje vykdyti vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir tvarka, turint visus tam reikalingus leidimus ir licencijas;

72.9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles;

72.10. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo, pranešti bendrijos valdymo organui apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš bendrijos.

XII. Bendrijos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio sodo sklypo su jame esančiu turtu savininko / savininkų ne bendrijos nario (-ių) teisės ir pareigos

73. Ne Bendrijos nario teises ir pareigas nustato Sodininkų Bendrijų Įstatymas ir kiti teisės aktai, taip pat šie bendrijos įstatai.

74. Ne Bendrijos narys turi šias teises:

74.1. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti padarytus nuostolius atlyginti;

74.1. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises;

74.2. kitas bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;

74.3. įstoti į bendriją;

74.4. ne narys, jo šeimos nariai turi teisę, naudotis bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiškų sodų teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų;

75. Ne Bendrijos narys turi šias pareigas:

75.1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdymo organo sprendimus;

75.2. įsigiję žemės sklypą ir nepageidaujantys tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyję žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas;

75.3. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarant žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;

75.4. tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis mėgėjiško sodo teritorijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;

75.5. atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos susirinkimo nustatytas įmokas;

75.6. apmokėti bendrijos susirinkimo nustatytas išlaidas, susijusias su mėgėjiškų sodų teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, bendrijos veiklos administravimu, atsižvelgiant į sklypo dydį, jeigu įstatymais nenustatyta kitaip;

75.7. bendrijos pirmininko ar iniciatyvinės grupės organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka ir sąlygomis;

75.8. be bendrijos valdymo organo ar jo įgalioto asmens leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiškų sodų teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo objektų;

75.9. ūkinę komercinę veiklą sodo teritorijoje vykdyti vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir tvarka, turint visus tam reikalingus leidimus ir licencijas;

75.10. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles;

75.11. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo, pranešti bendrijos valdymo organui apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį.

XIII. Bendrijos turtas ir pajamos

 

76. Bendrijos turtą sudaro kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas įgytas už bendrijos lėšas,
dovanotas ar kokiu nors kitu būdu įgytas turtas. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo
disponuojama įstatymų ir bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

 

77. Bendrijos pajamas sudaro:

77.1.bendrijos narių, kitų sodininkų gyvenančių bendrijos teritorijoje sumokėti mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

77.2. pajamos iš bendrijos turto;

77.3. iš bendrijos veiklos gautos pajamos;

77.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;

77.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas;

77.6. kitos teisėtai įgytos pajamos, gauta parama.

78. Narių mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
Nepiniginiais įnašais gali būti darbai ir paslaugos. Nepiniginiai įnašai įvertinami Bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.

79. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

XIV. Bendrijos įstatų keitimo tvarka

80. Bendrijos įstatai keičiami visuotiniame bendrijos narių susirinkime, 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

XV. Bendrijos reorganizavimas ar likvidavimas

81. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2018 m. balandžio 21 d.

Susirinkimo įgaliotas asmuo

 

SODININKŲ BENDRIJOS „DVARČIONYS“ REVIZIJOS KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS (projektas)

 

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Sodininkų bendrijos „Dvarčionys“ (toliau – Bendrija) finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija.
 2. Revizijos komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius apskaitos principus, bei pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, Bendrijos įstatais, narių susirinkimo nutarimais ir šiuo Reglamentu.
 3. Revizijos komisija, iš bendrijos narių renkama iš 3 (trijų) Bendrijos narių, 3 metams.
 4. Revizijos komisijos narius, įskaitant jos pirmininką, renka ir atšaukia narių susirinkimas.

5.   Revizijos komisija nėra pavaldi Bendrijos valdybai, o atsiskaito narių susirinkimui kartą per metus. Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas, svarstymas ir tvirtinimas į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę įrašomas atskiru klausimu.

 1. Revizijos komisijos nariu gali būti fizinis asmuo, bendrijos narys, turintis tos srities patyrimą.

7.   Revizijos komisijos nariu negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, sutuoktinių (sugyventinių) broliai, seserys, vaikai, tėvai, taip pat Bendrijos buhalteris.

II. PAREIGOS

 1. Revizijos komisija yra savarankiškas narių susirinkimo išrinktas organas, kontroliuojantis Bendrijos finansinę veiklą ir buhalterinę apskaitą.
 2. Revizijos komisija privalo:

9.1.  patikrinti Bendrijos finansinę veiklą ir šios veiklos dokumentus vieną kartą per metus pasibaigus Bendrijos finansiniams metams (eilinis patikrinimas). Patikrinimas turi būti atliekamas praėjus protingam terminui nuo finansinių metų pabaigos, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir ne vėliau kaip 3 savaitės iki eilinio Bendrijos narių susirinkimo. Atlikus patikrinimą (reviziją) surašoma ataskaita, su kuria pasirašytinai supažindinama Bendrijos valdyba;

9.2.  informuoti artimiausią Bendrijos narių susirinkimą ir valdybą apie patikrinimų rezultatus ir nustatytus Bendrijos veiklos pažeidimus;

9.3.  finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikti išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;

9.4.  esant poreikiui atlikti neeilinį Bendrijos finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip ¼ Bendrijos narių. Atlikus patikrinimą (reviziją) surašoma ataskaita, su kuria pasirašytinai supažindinama Bendrijos valdyba ir kuri artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui;

9.5.  dalyvauti narių susirinkimuose, esant kvietimui – valdybos posėdžiuose;

9.6.  esant poreikiui, tikrinti Bendrijos finansinę veiklą ir buhalterinės apskaitos vedimą, kontroliuoti Bendrijos buhalterio darbą bei pranešti valdybai ir (ar) Bendrijos narių susirinkimui apie patikrinimų rezultatus ir nustatytus Bendrijos veiklos pažeidimus;

9.7.  veikti objektyviai ir sąžiningai, iš anksto viešai nevertinti ir neskelbti atlikto tikrinimo rezultatų;

9.8.  patikrinimą atlikti kiek įmanoma greičiau (ne ilgiau, kaip per vieną mėnesį), esant reikalui kreiptis (raštu arba elektroniniu paštu) į Bendrijos valdybą  patikrinimo laiko pratęsimui, užfiksavus esamą padėtį tikrinimo metu netrukdyti Bendrijai vykdyti finansinės veiklos ir buhalterinės apskaitos operacijų;

9.9.  užtikrinti, kad patikrinimo metu dokumentai iš patalpų nebūtų išnešami. Išsinešti dokumentus galima tik valdybai sutikus pagal pateiktą raštišką prašymą, kuriame įvardijami konkretūs  dokumentai, jų kiekis ir asmuo, atsakingas už dokumentų saugojimą;

9.10. ataskaitoje apibūdinti visus atliktus patikrinimus, nurodyti patikrinimų iniciatorius, nustatytus pažeidimus, trūkumus bei priemones jiems pašalinti, įvertinti Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės realumą, pateikti informaciją visais veiklos tikrinimo klausimais, pateikti pasiūlymus Bendrijos finansinei veiklai pagerinti;

9.11. saugoti Bendrijos konfidencialią informaciją, sužinotą kontroliuojant Bendrijos veiklą.

III. TEISĖS

 1. Revizijos komisija turi teisę:

10.1.    gauti patikrinimui reikalingus finansinius dokumentus, narių susirinkimų protokolus, narių sąrašus;

10.2.    gauti iš Bendrijos valdybos narių ir darbuotojų dokumentus, paaiškinimus, pažymas apie finansines operacijas, susijusias su  tikrinamu objektu ar sritimi.

IV. REVIZIJOS ATLIKIMAS IR JOS REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

11. Revizija Bendrijoje daroma dalyvaujant asmenims (ar vienam iš jų), kurių veikla tikrinama.

12. Revizijos medžiagą turi sudaryti revizijos (patikrinimo) aktas ir priedai prie jo. Akte turi atsispindėti visi pažeidimų atvejai. Prieduose pateikiami duomenys, kuriais pagrindžiami revizijos akte išdėstyti pažeidimai ir išvados. Prie revizijos akto turi būti pridėti atsakingų asmenų paaiškinimai, jei tokie bus rašomi.

Revizijų aktai turi būti surašomi tiksliai, aiškiai, suprantamai, visi įrašai juose turi būti tikslūs ir argumentuoti, teiginiai turi būti pagrįsti dokumentų duomenimis.

13. Revizijos aktas susideda iš trijų dalių: įžanginės, tiriamosios (tikrinamosios) ir išvadų.

Įžanginė dalis.

14. Įžanginėje dalyje nurodoma: akto surašymo data; bylos ar medžiagos, kurioje padaryta revizija, numeris; revizijos darymo pagrindas; kas buvo tikrinama; atsakingų už tikrinamo ūkio subjekto ūkinę-finansinę veiklą asmenų pavardės ir pareigos; kada revizija pradėta daryti ir kada baigta.

15. Jeigu reviziją darė keli revizoriai, tai akto įžanginėje dalyje nurodoma, kokius klausimus tyrė kiekvienas revizorius.

16. Akto įžanginėje dalyje taip pat turi būti nurodyta, kokius bylai reikšmingus klausimus revizorius (-iai) tyrė savo iniciatyva.

Tiriamoji dalis.

 1. tiriamojoje dalyje nurodoma: buhalterinės apskaitos organizavimo būklė; kokie dokumentai buvo tiriami; kokie padaryti faktiniai patikrinimai (inventorizacijos, priešpriešiniai patikrinimai);
 2. revizijos akte ūkinės-finansinės veiklos pažeidimų faktai turi būti sugrupuoti atskiruose teminiuose skyriuose. Išaiškinus vertybių ir pinigų trūkumą arba padarytą kitą žalą, būtina nustatyti jų sumą, susidarymo laiką, vietą, taip pat slėpimo būdus tvarkant apskaitą, norminių dokumentų tvarkymo pažeidimus, jų ryšį su nustatytais trūkumais bei žala (nuostoliais) ir atsakingus asmenis;

 

 

 1. be to, šioje dalyje nurodomos nuorodos į tikrinimo procesą iliustruojančius priedus (lenteles, paimtus revizijos darymo metu dokumentus, paaiškinimus ir pan.); visi priedai sunumeruoti, o revizoriaus surašyti dokumentai (skaičiavimai, lentelės ir pan.) jo pasirašyti. Reikalingas informacinio pobūdžio pažymas gali parašyti ir pasirašyti tik revizuojamo ūkio subjekto atitinkami darbuotojai.

 

Išvados. Revizijos išvadoje turi atspindėti:

 1. pagrindiniai neatitikimai;
 2. ar bendrijos finansiniai ir veiklos dokumentai yra tvarkomi laikantis Bendrijos veiklą ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, Bendrijos susirinkimo nutarimų;
 3. ar rasta / nerasta valdybos pirmininko ataskaitų esmę išreiškiančių neatitikimų;
 4. detalūs nurodymai ištaisyti neatitikimus;
 5. pasiūlymai bendrijos nariams, valdybai, valdybos pirmininkui nustatyti taisykles, kurios padėtų išvengti neatitikimų ateityje.
 6. Baigus patikrinimą ir nustačius galiojančių teisės normų pažeidimą, revizijos komisija privalo pareikalauti iš pažeidėjų rašytinių pasiaiškinimų, kurie pridedami prie patikrinimo akto. Revizijos komisija nustato terminą, per kurį turi būti parašyti paaiškinimai, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.
 7. Jei pažeidę galiojančias teisės normas asmenys rašyti pasiaiškinimus atsisako, revizijos komisija apie tai raštu informuoja Bendrijos valdybą ir Bendrijos narių susirinkimą.
 8. Su patikrinimo aktu revizijos komisija privalo supažindinti Bendrijos valdybą ir asmenį, tvarkantį buhalterinę apskaitą. Jeigu jie atsisako pasirašyti, revizijos komisija apie tai informuoja Bendrijos valdybą ir Bendrijos narių susirinkimą.

 1. V. REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS

 1. Revizijos komisijai vadovauja jos pirmininkas, renkamas visuotiniame narių susirinkime. Revizijos komisijos pirmininkas:

22.1.

22.1.    vadovauja revizijos komisijos darbui;

22.2.         duoda pavedimus revizijos komisijos nariams;

22.3.         pateikia visuotiniam narių susirinkimui finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

22.4.         kviečiamas, dalyvauja valdybos posėdžiuose;

22.5.         sprendžia kitus, susijusius su komisijos darbo organizavimu, klausimus.

 1. VI. ATSAKOMYBĖ

23. Revizijos komisijos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už:

23.1          nepatenkinamą Bendrijos finansinės veiklos kontrolę;

23.2          Bendrijos finansinės veiklos trūkumų nuslėpimą;

23.3          revizijos metu paimtų tikrinti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų praradimą;

23.4          konfidencialios informacijos paskelbimą;

23.5          fiktyvių patikrinimų aktų surašymą ir neteisingos (neobjektyvios) informacijos pateikimą.

 1. VII. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

24. Sprendimą dėl revizijos komisijos narių darbo apmokėjimo priima  narių susirinkimas.

25. Apmokėti revizijos komisijos nariams už darbą galima tik narių susirinkimui teigiamai įvertinus atliktą revizijos komisijos darbą.

26. Sutartį dėl apmokėjimo revizijos komisijos nariams už darbą sudaro Bendrijos valdyba narių susirinkimo nustatytomis sąlygomis.

Patvirtinta sodininkų bendrijos „Dvarčionys“ pakartotiname narių susirinkime: 2018 m. balandžio 21 d.

Susirinkimo įgaliotasis asmuo

https://www.facebook.com/groups/901917009926040/